ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ

ގއ.ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒު މަރާމާތު ކުރުމާބެހޭ

ގއ.ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގައި ކުރަންހުރި މަރާމާތުތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: GAAH/ADM/2015/04 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް، އެ ފުރުޞަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 13:00 އަށް ގއ. ގެމަނަފުށީ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ނުވަތަ ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 03 މޭ 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 14:00އަށް، ގއ. ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ނުވަތަ ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.

16 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ