މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

        މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: 19/(IUL)335-AS/335/2024 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނަށް ލޯބި ޖައްސާ، ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ރޫޙު އާލާކޮށް ދިރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު 25 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.   

        މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

21 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ