މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްަރައިޒް ޑޭ ގެ ޓްރޮފީ ހަދާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ޢިއުލާނަށް ކުރިމަތި ލައްވާ ހޮވުނު ފަރާތް ޢާއްމު ކުރުން.

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް 

މާލޭ ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 މިސްކޫލްގެ ނަންބަރ MS-SAD/01/2024/22 (IUL) ބީލަަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ ހޮވުނު ފަރާތުގެ ނަން ޢާޢްމު ކުރަމެވެ،. މި ބީލަމާއިގުޅޭ ގޮތުްނ އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 03 ދުވަހުގެ ތަރޭގައި އެކަން މިސްކޫލަށ ގުޅުއްވައިގެން ސާފުކުރެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.        

21 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ