ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައުންޑާއި ލައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ސައުންޑާއި ލައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި ސްކޫލުގެ JS-B/2015/17 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވުނު މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަން ހާޒިރުވީ 2 ފަރާތުން ކަމަށްވާތީ، އަލުން އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ސައުންޑާއި ލައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ވީމާ، މި ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ސައުންޑާއި ލައިޓް ހަދައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 16 އެޕްރީލް 2015 ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 20 އެޕްރީލް 2015 ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

12 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ