އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ނ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/145 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ނ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ (D01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން ސާލިމް މުޙައްމަދު (ސާލިމްބެ)، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7483 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަމްދޫޙް  މުޙައްމަދު، މުރިގު / ނ. ކުޑަފަރި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.ސަންސެޓް ޓަވަރ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޝަހީދު، ގުލްބަކާގެ / ނ. މާޅެންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  މަފާވިޒް، ދިލްޝާދުގެ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ގަސްކަރަ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ޢަފޫ ޙާމިދު، އަރާތަރި / ނ. މާޅެންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝާހީން، މާއޮޅު / ނ. މާޅެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަރާތަރި / ނ. މާޅެންދޫ

 

މަނަދޫ ދާއިރާ (D02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢާއިޝަތު  އިބްރާހީމް (އައިޝާ)، ފިނިފެންމާގެ / ނ. މާފަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޝަރީފް، ފިނިފެންމާގެ / ނ. މާފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ހާރޫން (ބަގޭ)، ހުޅަގުގެ / ނ. މަނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޠާރިޤު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 1800 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަދާރަސްގެ މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްވާސިޢު  ޢަބްދުﷲ، ޖައުޒާ / ނ. މަނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުލްޢަލީމް  އިބްރާހީމް، ވިދުވަރުގެ / ނ. މާފަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ސެރީން/ މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސްނީ  މުބާރިކް، ގަސްކަރަ / ނ. މަނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  މޫސާ، ގަސްކަރަ / ނ. މަނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް H15-13-09 / މާލެ

 

ވެލިދޫ ދާއިރާ (D03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤް، ދިރޭލާލު / ނ. ވެލިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ޢާޠިފް، ރެސްޓްވިލާ / ނ. ވެލިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އާދުނި / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޢަލީފުޅު (ޖޯން)، ފޭރުމާގެ / ނ. ވެލިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުލްޙަމީދު  އާދަމް، ގ. މެދުފަރު / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޢައްބާސް، ވެލާނާގެ / ނ. ވެލިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ޙިޔާދު ޢަލީ، ފުރުއްމާގެ / ނ. ވެލިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ސެރީން/ މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު، މުޙައްމަދު  ނަވީޒް (ނަވީ)، ނިސާތު، ނ. ވެލިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާދަމް ނަޢީމް، އަނޯނާގެ/ ގދ. ތިނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ނިމްސާ ވިއު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  މުރުޝިދު (މުރޫ)، ހުދުފިނިފެންމާގެ / ނ. ވެލިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް ފަޔާޒް ޢަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ކެލާގެ / ނ. ވެލިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ސިނާމޯ / މާލެ

 

 

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ (D04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްސައްތާރު  މުޙައްމަދު (ސަޓޯ)، ވީވަރު / ނ. މިލަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  މޫސާ، އަސްރަފީގެ / ނ. މިލަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ސިއެނާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ފާތިޙް، ކާނިމާގެ / ނ. ހޮޅުދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ނަޞީރު، ނާޒް / ނ. ހޮޅުދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ނީސް / މާލެ

16 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ