އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ބ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/147 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ބ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ތުޅާދޫ ދާއިރާ (F01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝަރީފް (ޝަރީ)، ބޮޑުކެކުރިގެ / ބ. ތުޅާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ތަސްނީމު، ކާނިމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ރުވައިސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްޙަންނާން  އަބޫބަކުރު، މ. މެޖެންޓާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢާޠިފް  ޢަލީ، މެޓްރޯވިލާ / ބ. ތުޅާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. މެޖެންޓާ/ ކ، މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ތަހުލީމް، ކާނިމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ތަސްލީމް، ކާނިމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. މޭވާގަސްދޮށުގެ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ޝަފީޤް، މއ. ބެެރިއަންފަރު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  ޢަޠީފް، ގަހާ / ބ. ތުޅާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ބެރިއަންފަރު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  އަފްރާޙް، އާރު / ބ. ތުޅާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޒިޔާއު ރަޝީދު އިބްރާހީމް، ޗާނދަނީގެ / ބ. ތުޅާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

6

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ނިޡާމް (ކައްޑެ)، އާޒާދު / ބ. ގޮއިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޢާދިލް، އާޒާދު / ބ. ގޮއިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އާޒާދު / ބ. ގޮއިދޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

7

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ / ބ. ގޮއިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަރުޝަދު ރަޝީދު ޙުސައިން، ވައިމަތީގެ / ބ. ގޮއިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޝައިނިން ސްޓަރ / މާލެ

 

 

އޭދަފުށި ދާއިރާ (F02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް)، ހ. ފަށަން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޢަލީ، އިރުމަތީގެ / ބ. އޭދަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ފަށަން / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ވިސާމް، މެޓްރޯވިލާ / ބ. އޭދަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ރައްޒާން، މެޓްރޯވިލާ / ބ. އޭދަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އަންޑަރ ޕޫލް ވިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްޙަމީދު  މުޙައްމަދު (ހަމީދު)، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 14027 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޞާދިޤް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 14027 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.ތަރިޖެހިގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނާޞިރު، ގ. އަޒާން / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ޝިހާމް، ތުނޑި. ފެއަރީގާރޑެން / ލ. ގަން

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކުނޫޒް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޔާސިރު  ޙުސައިން (ޔާބެ)، ފަހިވައި / ބ. އޭދަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ރަމީޒް  ޔޫސުފް، އުތުރުގެއާގެ / ބ. އޭދަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފަހިވައި / ބ.އޭދަފުށި

 

 

ކެންދޫ ދާއިރާ (F03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މަޢުރޫފް  ޛާކިރު (މަޓޭ)، ދާއިރާ / ބ. ކެންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މަމްލޫކު  ޒާކިރު، ދާއިރާ / ބ. ކެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މިންހާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ފާޠިމަތު  ސިފާނާ، ފަޒީނާމަންޒިލް / ބ. ދޮންފަން

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ނަޖީބު، ދަފްތަރު. ނަންބަރ ރސ 2130 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ނައިސްޑްރީމް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޙުސައިން، މުނިޔާގެ / ބ. ކެންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ފަޟީލް، ޑޯރެންސީވިލާ / ބ. ކިހާދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ކުނޫޒް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ރިޟާ، ގުލްޒާރުގެ / ބ. ކަމަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝަމީމް، ސަމޭދާން / ބ. ކަމަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ތިނަދޫގެއާގެ / މާލެ

 

ހިތާދޫ ދާއިރާ (F04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ސިރުހާން، މ. ދެމާ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  ޝަރުމާ، ބޮޑުގެ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ޝޭޑީމީޑް / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝަރީފާ  ސަޢީދު (ޝަރީފާ)، ކަށިމާގެ / ބ. ދަރަވަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އާދަމް  ނާޞިރު، ބަގީޗާގެ / ބ. ކުޑަރިކިލު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ކަށިމާގެ / ބ. ދަރަވަންދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޑރ. އިކްލީލް  ޝަރީފް، ހ. އޯކިޑް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  އަކްރަމް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 1674 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އޯކިޑް / ކ. މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޒީބާ ޢަޠާ މުޙައްމަދު، ރޫބީ / ބ. ހިތާދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  ޝުޖާޢު، އުދަރެސް / ބ. މާޅޮސް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފެލެޓް 10-09-03 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާޔަތުﷲ  ޙުސައިން (އާޔަތު)، އަސަރީގެ / ބ. މާޅޮސް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަސްލަމް  ޙުސައިން، އަސަރީގެ / ބ. މާޅޮސް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. އޯޝަން ފްރޮންޓް 6ބީ-01 / މާލެ

16 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ