މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރުން

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ތިރީގައިވާ ބަދަލު ގެންނަވާފައެވެ.


ޢައިސްފައިވާ ބަދަލު:

#

ފުރިހަމަ ނަން

އެޑްރެސް

މަޤާމް

1.

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޣުނީ

ހ. ސަންދަލީގެ / ކ. މާލެ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ


މަތީގައިވާ ބަދަލާއެކު، ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ.

#

ފުރިހަމަ ނަން

އެޑްރެސް

މަޤާމް

1

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަފީފް ޙުސައިން

މއ. ވޭސައިޑް 304 ފްލެޓް / ކ. މާލެ

ޗެއަރމަން

2

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު

ހ. ލައިނޫފަރުމާގެ / ކ. މާލެ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

3

އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޣުނީ

ހ. ސަންދަލީގެ / ކ. މާލެ

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ

4

އަލްފާޟިލް ސިނާން ޢަލީ

ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 950 / ކ. މާލެ  

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢިމްރާން ޢަދްނާން

މ.މެއިންޒް / ކ. މާލެ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

6

އަލްފާޟިލް ނަޞްރަތު މުޙައްމަދު

ހެޕީނައިޓް، ގއ. ވިލިނގިލި

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

7

އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނާއިލް

ހ. ފަށަން / ކ. މާލެ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް އިންޑިޕެންޑެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

ވީމާ މިކަން ކުންފުނީގެ ޙިއްޞާދާރުންނަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަތުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ