އިސްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ސީޓް ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ ( ވަގުތީ )

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ GS-186/IU/2024/3 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ A2 ސީޓާ މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 15 ފެބްރުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  

އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ