އިނގުރައިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ (ސްކްރީނިންގ ޝީޓް) ޢާންމުކުރުން

މިމަރުކަޒުގެ ނަމްބަރ IHC/E.13/ANN/2024/01 ޢިއުލާނުގައިވާ ލޯންޑްރީ އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމުކުރަމެވެ.

ސްކްރީނިންްގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިމަރުކަޒުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6580395 އަށެވެ.

                 13 ފެބްރުވަރީ 2024   

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ