ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓް ޝެޑިއުލް ކުރުމާބެހޭ

އައިބާ އޯޕަން ޖޫނިއަރ ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2024 މުބާރާތް 15 ފެބްރުއަރީ 2024 އިން 17 ފެބްރުއަރީ 2024 އަށް މާލެ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ބެޑްމިންޓަން އިންޑޯ ހޯލްގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، 15 ފެބްރުއަރީ އިން 17 ފެބްރުއަރީ 2024 އަށް ކޯޓް ޝެޑިއުލް ކުރެވޭނެ ގަޑިތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

15 ފެބްރުއަރީ 2024 (ބުރާސްފަތި)

  • ހެނދުނު 05:45 އިން 07:30 އަށް (4 ކޯޓް)
  • ރޭގަނޑު 22:00 އިން 23:45 އަށް (4 ކޯޓް)

16 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހުކުރު)

  • ރޭގަނޑު 22:00 އިން 23:45 އަށް (4 ކޯޓް)

17 ފެބްރުއަރީ 2024 (ހޮނިހިރު)

  • ހެނދުނު 05:45 އިން 07:30 އަށް (4 ކޯޓް)
  • ރޭގަނޑު 18:30 އިން 20:15 އަށް (8 ކޯޓް)
  • ރޭގަނޑު 20:15 އިން 22:00 އަށް (8 ކޯޓް)
  • ރޭގަނޑު 22:00 އިން 23:45 އަށް (8 ކޯޓް)
13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ