ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 

ސްކްރީނިންގ ޝީޓް - ކައުންސިލް އޮފިސަރ 

މި އިދާރާގެ ނަމްބަރ (IUL)407-CA407/407/2024/05 އިއުލާނުގައިވާ ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް މިއިއުލާނާއިއެކު

އާންމުކުރަމެވެ. ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިމަރުކަޒުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ