މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުން

އިއުލާން

ކުލީ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނާ މަޝްވަރާކުރުން

                 އުނގޫފާރުން ކުލީ ބިމުގެގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 2024 ފެބްރުއަރީ 14 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި އުނގޫފާރު ސުކޫލް އޭވީ ރޫމް ގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ވީމާ މިބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދި އުނގޫފާރުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމެވެ.

 

 

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ