ތ. ދިޔަމިގިލީ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖެނެރަލް ސައިންސް ޓީޗަރ، ސްކްރީނިން މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލުން 31 ޖަނަވަރީ 2024 ގައި ކުރި ނަމްބަރު :GS181/N-04/2024/I-03 އިޢުލާނުގައިވާ ޖެނެރަލް ސައިންސް ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. 

މިޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] މެއިލްއަށް ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7755913 އަށެވެ

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ