ހަންޏާމީދޫ ސްކޫލް، އދ. ހަންޏާމީދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވޭޖް) މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS153/IUL/2024/05 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއްވާނަމަ 18 ފެބުރުވަރީ 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލްގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސްކޫލްގެ އިދާރާގެ 6680837 މި ނަންބަރ ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ