ފިޔޯރީ ސްކޫލް، ގދ. ފިޔޯރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކުރުން (އިސްލާހުކުރެވިފައި)

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު GS209/IUL/2024/01 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކުރީމެވެ.

13 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ