ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން މަގާމް A2 ފޯމް

މި މަދަރުސާއިން 25  ޖެނުއަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ކުރި ނަންބަރު:  (IUL)GS-29/2024/0002  ޢިއުލާނުން އެސިސްޓެންޓް ލައިބްރޭރިއަން މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތައް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ.

 

މި A2 ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ  [email protected]   ނުވަތަ 7983072 ފޯނާއި ގުޅުއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

08 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ