އަލިފުށީ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކަންޑް ޔުނީފޯމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

ސެކަންޑް ޔުނީފޯމް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

  1. މި ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލު ދަރިވަރުންގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ތައްޔާރުކޮށް ފޯދުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި (IUL)GS-68-FN/GS-68/2024/02  (8 ޖަނަވަރީ 2024) ނަންބަރ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ އެންމެ ފަރާތަކުން ކަމުގައިވާތީ، އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.
  2. މި ބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 18/2014) އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
  3. މި ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2024 ފެބުރުވަރީ 7 ން 2024 ފެބުރުވަރީ 14ށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 10:00 ން މެންދުރުފަހު 14:00 ށް މިސްކޫލަށް ދުރުވެ ނުވަތަ ގޫގުލް ފޯރމް މެދުވެރިކުރަށްވާ ބިޑްރަޖިސްޓަރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

4- މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ2024  ފެބުރުވަރީ 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00 ގައި މިސްކޫލުގައެވެ.

5- މި ބީލަމާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ، 2024  ފެބުރުވަރީ 21 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

6- ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2024  ފެބުރުވަރީ 28 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ގައި މިސްކޫލުގައެވެ.

7- މި މަސައްކަތާއިގުޅޭ ބީލަންފޮތް އަދި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

8- އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

- ނަން: އަލިފުށީ ސްކޫލް

- ފޯން: 9920802 / 9670088

- އީމެއިލް: [email protected]

- ބިޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް: https://docs.google.com/forms/d/15hqTerZRPHha1aQFUoSEeumeEfVHl630G6WTO5-dAWI/viewform?edit_requested=true

 

07 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ