ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ ޕްރީ ސްކޫލް (ވޭޖް) މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

ޓީޗަރ ޕްރީ ސްކޫލް (ވޭޖް) މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު (IUL)GS63-AD/GS63/2024/04 (18 ޖަނަވަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ޕްރީ ސްކޫލް (ވޭޖް) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި އޭ2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

07 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ