މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިނގް މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ކައުންސިލް އޮފިސަރ

 

އިޢުލާން

ކައުންސިލް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

            މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)365-CA/2023/76 (13 ޑިސެމްބަރ 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

            މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 2024 ފެބްރުއަރީ 01 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިއިދާރަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

            21 ރަޖަބް   1445

            01 ފެބްރުއަރީ 2024  

01 ފެބުރުވަރީ 2024
ހޯދާ