މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

އިޢުލާން

A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން – ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް

            މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)365-CA/2023/71 (12 ޑިސެމްބަރ 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓްގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

            މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 2024 ޖަނަވަރީ 30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

            ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

            19 ރަޖަބު   1445

            30 ޖަނަވަރީ   2024  

30 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ