މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން – ޑްރައިވަރ

އިޢުލާން

A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން – ޑްރައިވަރ

            މި އިދާރާގެ ނަންބަރ (IUL)365-CA/2023/78 (13 ޑިސެމްބަރ 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޑްރައިވަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

            މި ނަތީޖާ ޝީޓާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ 2024 ޖަނަވަރީ 30ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ ކުރައްވާނީ [email protected] އަށެވެ.

            ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

            19 ރަޖަބު   1445

            30 ޖަނަވަރީ  2024  

30 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ