މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ފަހި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންހެނުން" މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމް

މި ވުޒާރާގެ ނަންބަރު: IUL)88-IIHR/88/2024/5) (18 ޖެނުއަރީ 2024) އިޢުލާނަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

މި ވުޒާރާ އިން ވަނީ "ފަހި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންހެނުން" ނަމުގައި މެންޓަރޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް 18 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި އިފްތިތާޙް ކޮށްފައެވެ. ވީމާ، މި ޕްރޮގްރާމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް 8 ފެބުރުވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގެ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ.

ލިންކް:  https://forms.gle/3r6FUjXsP46svF1U6

29 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ