މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް އާންމުކުރުން

އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން" ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު IUL)88-PRO/88/2024/3) (09 ޖަނަވަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ބީލަންތައް އިވެލުއޭޓްކުރެވި ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މަސައްކަތް:

"އައްޑޫ އައްސޭރި ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން" ތައްޔާރުކުރުން.

އިޢުލާން ނަންބަރު:

IUL)88-PRO/88/2024/3)

ބީލަން ހުށަހެޅި/ހުޅުވި ތާރީޚް:

17 ޖަނަވަރީ 2024 (ބުދަ)

ބީލަން ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް:

ސީޑީއީ ކޮންސަލްޓިންގ

ބީލަމުގެ އަގު:

-/300,000

ބީލަމުގެ މުއްދަތު:

25 ދުވަސް

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ