މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޫރު މިސްކިތު ފެންޑާބައިގެ މަރާމާތާއިބެހޭ

             ނޫރު މިސްކިތުގެ އުތުރުފަރާތައް އިތުރުކޮށްފައިވާ ފެންޑާބައިގެ ތަޅުމުގައި މުށިޖެހުމާއި، ފެންލައިޓް ދޮރުތައް އެލްމެނިއަމް ފަތީގައިޖަހާ ދޮރުތައް ހަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ  ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއްޖެއެވެ.

 

            ވީމާ، މިއިޢުލާނާއިއެކު ޢާއްމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 31 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް " ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު  މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއެކު މަސައްކަތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމް ޢާއްމުކުރީމެވެ.

 

            މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

28 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ