ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމެންޓް މަޢުލޫމާތު

މި އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން އެވޯޑުކުރާ ޕްރޮކިއުމެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކޮށް ޝާއިއުކުރުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ނަންބަރ 13P/CIR//2020/50 ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ އިން ޑިސެމްބަރ ގެ ،  ނިޔަލަށް  މިސްކޫލުން ގަނެފައިވާ މުދަލާއި ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ

18 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ