މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައްކާ ތަށިމަތިބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                        ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2024 ޖަނަވަރީ 29 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބާއްވާ ހަފްލާއަކަށް 44 ބޭފުޅުންނަށް ކައްކާ އަދި ތަށިމަތި ބަލަހައްޓަދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.  

                        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ބޭފުޅުން 2024 ޖަނަވަރީ 16 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10.00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  2024 ޖަނަވަރީ 22  ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11.00 ގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ