މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް - ޖެނެރަލް ސައިންސް ޓީޗަރ

އިއުލާން ނަންބަރު :  (IUL)MS/1/2023/61  އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރަމެވެ.    

ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ އޭ2 ޝީޓް އަށް ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 11 ޖަނަވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected]  އަށެވެ

11 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ