މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން ( ޑިސެންބަރު 2023 )

                         އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހު މި އިދާރާއިން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

                         މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6602524 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                         28 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1445 

10 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ