މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ފެން އިސްކުރުތަކުން ފެންނެގުމާއި ބެހޭ

ބަނދަރު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ބަނދަރުން ފެން ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ފެން އިސްކުރުތަކުން، ހެދިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ފެންނަގަމުންދާކަން ކައުންސިލަށްވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

 

ވީމާ، ފެންނެގުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ފެން ނެގުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވަމެވެ. މި އިޢުލާނާއިއެކު ބަނދަރުން ފެން ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލު (ބަނދަރުން ވަޅުފެން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް) ޢާއްމުކުރީމެވެ.

10 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ