މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2023 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލް ހިންގާ ދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓް އާއްމުކުރުން.

 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލް ހިނގާދިޔަގޮތުގެ ރިޕޯޓު  މިއުލާނާ އެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ރިޕޯޓް ކައުންސިލްގެ

ކޮމިއުނިޓީ ވައިބަރ ގްރޫޕް އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

10 ޖަނަވަރީ 2024
ހޯދާ