ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ފޮޓޯކަވަރޭޖާއި، ވީޑިއޯ ކަވަރޭޖްކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލުގެ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ފޮޓޯކަވަރޭޖާއި، ވީޑިއޯ ކަވަރޭޖް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ.

ވީމާ،  މި ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ފޮޓޯކަވަރޭޖާއި، ވީޑިއޯ ކަވަރޭޖްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2 އެޕްރީލް 2015 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 7 އެޕްރީލް 2015 ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

9 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

29 މާރިޗު 2015
ހޯދާ