ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮތް ހަރުގަނޑު ގަތުމަށް

ފޮތް ހަރުގަނޑު ގަތުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 10 ފޮތް ހަރުގަނޑު ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލަށް 10 ފޮތް ހަރުގަނޑު ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7 އެޕްރީލް 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި 14 އެޕްރީލް 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3359901 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

24 މާރިޗު 2015
ހޯދާ