ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
1 ޔޫ. ޕީ. އެސް ގަންނަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 1 ޔޫ. ޕީ. އެސް (UPS) ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: 2015/12/JS-B އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 1 ޔޫ. ޕީ. އެސް ވިއްކެވުމަށް އެކަށޭނަ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، މި ސްކޫލަށް ޔޫ. ޕީ. އެސް އެއް ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލަށް 1 ޔޫ. ޕީ. އެސް (UPS) ވިއްކަވަން ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 31 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436        

17 މާރިޗު 2015
ހޯދާ