މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ

               މިރަށު " ބަށިމާގެ " ގޯއްޗަށް ހަދާދީފައިވާ މިއިދާރާގެ ނަންބަރު: 1999/29 (1999-12-31) ގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިފައިވާތީ އަލުން ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހަދާދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                       

            ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 10 ޑިސެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

30 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ