މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާގެ " މާފަރު " ލޯންޗާއި، މާފަރު ލޯންޗުން ކުރިން ނަގާފައިވާ 200 ހޯސްޕަވަރގެ ޔަމަހާ ފޯ ސްޓްރޯކް 02 އިންޖީނު ސިޓީ ލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް 02 ވަނަ ފަހަރަށްކުރި އިޢްލާން ބާޠިލް ކުރުމާބެހޭ

               މިއިދާރާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ " މާފަރު " ލޯންޗާއި، މާފަރު ލޯންޗުން ކުރިން ނަގާފައިވާ ޔަމަހާ ފޯ ސްޓްރޯކް 200 ހޯސްޕަވަރގެ 02 އިންޖީނު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް މިއިދާރާގެ ފަރާތުން 21 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި ޢާއްމުކޮށް، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)230-AHI/230/2023/56އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް ލައިން ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކާ، ޙަވާލާ ދެވިފައިވާ އިޢްލާނާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ކުރެވިފައިވާ އެންމެހާ މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓާލާ، އެޢިލާން މިއަދު ބާޠިލް ކޮށްފީމެވެ.

               މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

                       16  ޖުމާދަލް އޫލާ    1445

30 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ