މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަލަހިޔާ ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ.

       މިކައުންސިލްގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް "ނަލަހިޔާ" ޢިމާރާތް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅައި، ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

      ވީމާ، ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި މިއިދާރާއިން ފޯރުކޮށްދިނުމުން މަހަކު -/750 ރުފިޔާ އާއި -/500 ރުފިޔާ އާއި ދެމެދުގެ އަގެއްގައި މި މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 07 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން (ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ އަކާއިއެކު) އަގު ބަޔާންކޮށް ލިޔުމަކުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

       މި އިޢުލާނާއިއެކު ނަލަހިޔާ ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަރުދާހެއް ޢާއްމު ކުރީމެވެ.

28 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ