މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކިހާދޫގައި އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭނޭ އެންމެ އުސްމިނެއް ކަނޑައެޅުން

ބ. ކިހާދޫގައި އިމާރާތް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ އެންމެ އުސްމިނަކީ 50 ފޫޓް ކަމަށް، މި ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 61 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

 މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

27 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ