މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަތޮޅުގެ ދެ ބުރި ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅާއި، އަތޮޅުގޭގެ ފުރާޅު މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭ

               މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުގެއާ އަތޮޅުގެ ދެބުރި ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

               ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 09 ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު  15ނޮވެމްބަރ 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުންނާއި، ގަޑިއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިތްޕަވައިގެން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަން އަންގަވަމެވެ.

                          23 ރަބީއުލްއާޚިރާ 1445

07 ނޮވެންބަރު 2023
ހޯދާ