މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތްތައް ހޯދުން.

24 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ