މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

މިދަންނަވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 1. ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް
 2. ލެޕްޓޮޕް
 3. ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިން ކެމެރާ ސިސްޓަމް
 4. ވައިފައި އެކްސެސް ޕޮއިންޓް
 5. އެޗް.ޑީ.އެމް.އައި ކޭ.ވީ.އެމް ސްވިޗް
 6. ފޮޓޯ ކެމެރާ
 7. އައި.ޕީ ފޯން
 8. ޕްރިންޓަރ

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކު ޝާޢިއުކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިމަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް މިމިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ގެންނަނަމަ އެބަދަލެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާޢިއުކުރެވޭނެއެވެ. ވީމާ، މިއިޢުލާނައި ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ކުރިން، މިކަމާއި ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު މިވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހޯއްދެވުންއެދެމެވެ. މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮޅުންފިލުއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ 26 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ހާޟިރުވެއެވެ.

 • އީމެއިލް އެޑްރެސް: [email protected]
 • ފޯން: 3327881 (ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހު 09:00 – 13:00)
 • ވެބްސައިޓް: https://bit.ly/3m9zDGW

 

‏4‏ ރަބީޢުލްއައްވަލް‏ 1445

‏19‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2023

 
19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ