އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން.

އިޢުލާން                      

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން.

            މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަންބަރު: (IUL)348-CA/348/2023/92 އާއި ގުޅިގެން

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ

2023 ސެޕްޓެމްބަރ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް

[email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް

ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:00 ން 13:00 އާއި ދެމެދު މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: 6680542 ފޯނާއި

ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

18 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ