މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންދޫ ޤަބުރުސްތާނު ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ބ.ކެންދޫ ގަބުރުސްތާނުގައި ބޯވެފައިވާ ވިނަތަށް ނޮޅާސާފު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

                      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚް

ގަޑި

 

މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުން

 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

 

އާދިއްތަ

 

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

 

11:00

 

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

 

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

 

އަންގާރަ

 

03 އޮކްޓޯބަރ 2023

 

11:00

 

 

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އަދި ބީލަން ފޯމު މި އިޢުލާނާއި އެކު ގެޒެޓުގައި ޝާޢިރު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކައްވެސް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމަތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު އޮފީސް ބަންދު ކުރުމުގެ ކުރިން 6600004 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ [email protected] އަށް މެއިލް ކުރަށްވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

 

                        04 ރަބީޢުލް އައްވަލް 1445 ހ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ