މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާރިޘަކު ހުރިތޯބެލުން

މިދަންނަވާ ފަރާތުގެ ވާރިޘަކުހުރިނަމަ އާއިލީގޮތުންހުރި ގާތްކަން ބަޔާންކޮށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އެކަން މިކޯޓަށް (ށ. ފޯކައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް) އެންގެވުން އެދެމެވެ.

1- ޙަސަން ނާޞިރު އަތަމާގެ / ށ. މިލަންދޫ

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ