ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކުރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކުރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ އެކަން މި އިދާރާގެ އީ-މެއިލަށް  [email protected]  އަށް ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ނަންބަރ 6840007 އަށް ގުޅައި ޙިއްސާކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ