ޢަފީފުއްދީންސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް - ވޭޖް ޓީޗަރ (ޕްރީސްކޫލް)

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 2023 ސެޕްޓެންބަރު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 17:00 ގެ ކުރިން ލިޔުމުން ފޮނުއްވާނީ ([email protected]) ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ (9950709 / 6528041) އަށެވެ.

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ