އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 Sheet - Special Education Teacher (AS-A/IU/2023/124)

މިސްކޫލުން ކުރި ނަންބަރު AS-A/IU/2023/124 (ޓީޗަރ ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަން) އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކަށް މާކުސް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމު ކުރަމެވެ.

މިޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އީމެއިލް: [email protected]

ފޯނު ނަންބަރު: 3325762

04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

19 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ