މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)88-PS/88/2023/65 (30 އޮގަސްޓް 2023) އިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

 

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-114 (ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް އިސްލާހުކޮށް، އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ