މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު: ޑޮކިއުމެންޓްރީ ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން

ކޯވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުން މޯލްޑިވްސް’ ޓޫރިޒަމް ރަނގަޅުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޑޮކިއުމެންޓްރީ ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)88-ADHR/88/2023/66 (06 ސެޕްޓެންބަރު 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދަންނަވަމެވެ.

  • ޑޮކިއުމެންޓްރީ ނިންމައި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި 08 އޮކްޓޫބަރު 2023 އަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

14 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ