ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ޢާއްމުކުރުން

ކައުންސިލުގެ ނަންބަރު (GM-03)383-02/2016/03 (20 ޖަނަވަރީ 2016) ބައްދަލުވުމުން 2016 ޖަނަވަރީ އިން ފެށިގެން ކައުންސިލުގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހަކު ޢާންމުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާތީ، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހާޟިރީ ރިޕޯޓް މިއިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކުރީމެވެ.

މިހެންވެމިކަން ޢާއްމުކޮށްއެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

05 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ހޯދާ