ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ގަތުމަށް

 ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށާއި ގއ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ގަތުމަށް

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށާއި ގއ.އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކަށް ބޭނުންވާ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އެއަރކޮންޑިޝަން ވިއްކަވަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 05 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 09 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ގއ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

 

26 ފެބުރުވަރީ 2015
ހޯދާ